Disclaimer

Deze website (hier “de website") is een gezamenlijk initiatief van Elia, FOD Economie en FOD Binnenlandse Zaken; met de steun van Jean-Marc Delporte, Voorzitter Directie-Comité FOD Economie (hierna “de uitgever”)

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

We nodigen de gebruiker uit om de algemene gebruiksvoorwaarden, die op deze pagina worden omschreven, aandachtig te lezen. Door gebruik te maken van de website www.OffOn.be aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. De uitgever kan deze op elk ogenblik wijzigen.

2. Gebruik van de site

De inhoud van deze website strekt er uitsluitend toe de gebruiker algemene informatie te verschaffen en hem te sensibiliseren voor het risico op stroomtekort op het Belgische elektriiciteitsnet. Niets op de website kan beschouwd worden als een aankoopbod of een aanbod voor de levering van diensten of het sluiten van een contract.

3. Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wetten, wettelijke en/of contractuele bepalingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een manier die de belangen van derden zou kunnen schaden.

4. Waarborg en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze website uitluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud die wordt gedownload of op eender welke wijze wordt verkregen in het kader van het gebruik van de service is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat allleen hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor om het even welke schade aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens door het downloaden van eender welke inhoud.

Deze website wordt als een service aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van de beschikbaarheid. De uitgever garandeert niet dat de service niet onderbroken wordt, volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker, 100% betrouwbaar en/of zonder fouten zou zijn, en dat mogelijke fouten verbonden aan de gebruikte software, gecorrigeerd zullen worden.

Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de website, worden door de uitgever niet gecontroleerd en de uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud op die websites of voor de hyperlinks die deze websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid op de website van hyperlinks naar websites van derden houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege de uitgever in.

Algemeen kan de uitgever in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor schade van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid al of niet contractueel is, delictueel of quasi-delictueel, of gebaseerd op foutloze of andere aansprakelijkheid, zelfs al was de uitgever op voorhand op de hoogte gebracht van zulke schade. De uitgever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van de internetgebruikers.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze website beschikbare informatie, de compilatie en de samenstelling ervan (teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

Alle informatie op de website die kan worden gedownload, zoals brochures, affiches, check-lists en andere informatiedragers mogen vrij afgedrukt, verstrekt en verspreid worden,  om zo tot het verminderen van het elektriciteitsverbruik bij te dragen, op voorwaarde dat deze informatie niet commercieel zal worden gebruikt.

De uitgever van de website gaat uit van het principe dat de foto's, illustraties, de videofilms, teksten of enige andere inhoud die door de internetgebruikers in het kader van deze campagne wordt verspreid, mogen vrij worden gebruikt op de website, de sociale netwerken en de websites van de partners van de campagne. De uitgever gaat uit van het principe dat aan de personen ,wier naam vermeld bij de foto's of in de films, toestemming werd gevraagd door de persoon die hen deze inhoud heeft bezorgd.   

6. Gebruik van persoonsgegevens

De uitgever draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent dat:

  • uw persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst;
  • uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden, noch voor commerciële doeleinden zullen worden aangewend;
  • u toegang kan krijgen tot uw persoonlijke gegevens en de juistheid van de gegevens altijd nagaan door een mail te sturen naar info@elia.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden, waaronder onder meer de uitgever van deze site, de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.  Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

7. Regeling van geschillen en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze service, zal het voorwerp uitmaken van een poging tot verzoening. In geval van mislukking, valt het geschil onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). De uitgever behoudt zich het recht voor om zich te wenden tot een andere bevoegde rechtbank, indien hij dit opportuun acht.

Gebruikers kunnen hun opmerkingen, suggesties of bezorgdheden meedelen.Dit kan per e-mail naar info@elia